SAU Blog

ทำความรู้จัก 4 คณะน่าเรียน ที่ ม.เอเชียอาคเนย์

Posted by SAU TEAM on Dec 12, 2019 11:21:37 AM

i8FYAl0BEfQsEYhn5PhqzKkYNySKL3mf691S594fvHE32FKUFpulXetriXVFQ0W-hnKpgE0E9xAu1-MqKB4wbOblwVWMHzcBa2g_og17oBsvEDcEey5LlLXAjSy2ZT8yYdlqoJD9rtg

 

คณะน่าเรียน ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีคณะอะไรบ้าง?
     ในช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หลายคนต้องคิดหนักว่าจะเรียนต่อ มหาวิทยาลัยและคณะอะไรดี สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะเรียนต่อที่ไหน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์อาจเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณก็ได้ เพราะ 4 คณะน่าเรียนดังต่อไปนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวไกล
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เปิดสอนทั้งหมด 8 สาขา ซึ่งครอบคุลมทั้งด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT) วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยวิชาเอกบังคับของทุกสาขาวิชามุ่งเน้นให้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้จริง
  "ออกแบบ สร้าง ทดสอบ และวิเคราะห์ Software Hardware และ Network ของคอมพิวเตอร์ ต้องเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT)"

คณะบริหารธุรกิจ สร้างความรู้ด้านธุรกิจในยุคปัจจุบัน
    คณะบริหารธุรกิจ เน้นการสร้างความรู้ในด้านธุรกิจที่มักเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเศรษฐกิจในแต่ละยุคสมัย และเข้าใจแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเปิดสอน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการ
  "วิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสที่ธุระกิจจะประสบความสำเร็จ ต้องเรียนการตลาด"


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษา และความเป็นผู้นำ

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี ภาษา และความเป็นผู้นำ เป็นคณะที่เน้นสร้างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมต่าง ๆ และสร้างพัฒนาการทางด้านภาษา โดยสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเปิดสอนทั้งหมด 4 สาขา คือ

  • สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
  • สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสาขาที่เน้นสร้างกระบวนการทางความคิดในการวิเคราะห์สังคม เพื่อใช้ในการบริหารงานแผ่นดินทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
  "ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลที่ดีและมีคุณภาพ ต้องเรียนดิจิทัลมีเดีย"

คณะนิติศาสตร์ รู้กฎหมายเพื่อสร้างความยุติธรรม
    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์มีการเปิดสอนคณะนิติศาตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ไปพร้อมกับการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่นักศึกษาทุกคนเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในทางที่ถูก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดในสังคม    มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จึงถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดกว้างในการรับนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพ มีการเรียนการสอนคุณภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพในอนาคตได้จริง เดินทางสะดวก และค่าเทอมไม่แพง เพราะฉะนั้น 4 คณะน่าเรียนของ ม.เอเชียอาคเนย์ที่ได้กล่าวมานั้นน่าจะเป็นตัวเลือกในการช่วยตัดสินใจในการเลือกเรียนคณะที่ต้องการสำหรับคุณได้

 

รูป SAU_๑๙๑๑๑๙_0014

 

 

เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ด้วยอาชีพออนไลน์ที่สนใจ

Topics: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, SAU, ทุนเรียนฟรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ต้องการข้อมูลทาง Line เชื่อมต่อ SAU Connect

ติดตามข่าวสาร

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

See all